Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tập hợp A = {1;2;3;4;5;6;9}, gọi S là tập hợp các số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau được lập từ các phần tử của tập A. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp S, xác suất để số được chọn là số lẻ bằng

Cho tập hợp A = {1;2;3;4;5;6;9}, gọi S là tập hợp các số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau được lập từ các phần tử của tập A. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp S, xác suất để số được chọn là số lẻ bằng

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B.

Chọn B.

1

Câu hỏi tương tự

Gieo ng ẫ u nhi ê n m ộ t con s ú c s ắ c. X á c su ấ t để m ặ t 6 chấ m xu ấ t hi ệ n:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG