Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tập A = { 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 } . Gọi E là tập hợp các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau được lập từ A . Lấy ngẫu nhiên một số từ E . Tính xác suất để lấy được số chia hết cho 5

Cho tập . Gọi E là tập hợp các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau được lập từ A. Lấy ngẫu nhiên một số từ E. Tính xác suất để lấy được số chia hết cho 5

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Số các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau được lập từ A là: 4. A 4 3 ​ = 96 số Số các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau mà chia hết cho 5 được lập từ A là: A 4 3 ​ = 24 số Số phần tử không gian mẫu ∣ Ω ∣ = C 96 1 ​ Gọi A là biến cố: "Lấy được số chia hết cho 5" Khi đó ∣ Ω A ​ ∣ = C 24 1 ​ Vậy P ( A ) = C 96 1 ​ C 24 1 ​ ​ = 4 1 ​

Chọn D

Số các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau được lập từ A là:

 số

Số các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau mà chia hết cho 5 được lập từ A là:  số

Số phần tử không gian mẫu 

Gọi A là biến cố: "Lấy được số chia hết cho 5"

Khi đó 

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình mặt phẳng ( α ) đi qua A(-1;2;3) và chứa trục 0x là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG