Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tập E = {1:2;3;4;5}. Viết ngẫu nhiên hai số có ba chữ số khác nhau lên bảng.Tính xác suất để hai số đó có đúng một số có chứa số 5.

Cho tập E = {1:2;3;4;5}. Viết ngẫu nhiên hai số có ba chữ số khác nhau lên bảng. Tính xác suất để hai số đó có đúng một số có chứa số 5.

R. Robo.Ctvx38

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Các số có 3 chữ số khác nhau lập từ E là : A 5 3 ​ = 60 số. Trong đó : Các số không chứa số 5 là : A 4 3 ​ = 24 số. Các số có chứa số 5 là : 60 - 24 = 36 số. Cả hại số viết ra không chứa số 5 là : C 24 2 ​ . Cả hai số viết ra có chứa số 5 là : C 36 2 ​ . Gọi A là biến cố hai số viết ra có đúng một số chứa số 5. A là hai số viết ra hoặc cả hai không chứa số 5, hoặc cả hai đều có số 5. Vậy P ( A ) = 1 − P ( A ) = 1 − C 60 2 ​ C 24 2 ​ + C 36 2 ​ ​ = 295 144 ​ .

Các số có 3 chữ số khác nhau lập từ E là :  = 60 số. Trong đó :

Các số không chứa số 5 là :  = 24 số.

Các số có chứa số 5 là : 60 - 24 = 36 số.

Cả hại số viết ra không chứa số 5 là : .

Cả hai số viết ra có chứa số 5 là : .

Gọi A là biến cố hai số viết ra có đúng một số chứa số 5.

 là hai số viết ra hoặc cả hai không chứa số 5, hoặc cả hai đều có số 5.

Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Tung một đồng tiền ba lần. Xác định các biến cố sau và tính xác suất các biến cố đó A: “ Có ít nhất một lần xuất hiện mặt S”

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG