Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tập có phần tử và là một số nguyên dương với 1 ≤ k ≤ n . Số các tổ hợp chập của phần tử của là:

 
Cho tập có phần tử và là một số nguyên dương với . Số các tổ hợp chập của
phần tử của là:
  1. Pk

  2. Ank

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. C n k ​ A sai. Vì P k là số hoán vị của k phần tử. B đúng.Vì C n k là số các tổ hợp chập k của n phần tử. C sai. Vì A n k là số các chỉnh hợp chập k của n phần tử. D sai. Vì A n k - 1 là số các chỉnh hợp chập k - 1 của n phần tử.

ĐÁP ÁN B. 

  • A sai. Vì Pk là số hoán vị của k phần tử.
  • B đúng.Vì Cnk  là số các tổ hợp chập k của n phần tử.
  • C sai. Vì Ank  là số các chỉnh hợp chập k của n phần tử.
  • D sai. Vì Ank -1  là số các chỉnh hợp chập k-1 của n phần tử.

2

Câu hỏi tương tự

Cho A là tập hợp các số tự nhiên có 6 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc tập A. Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 13và có chữ số tận cùng bằng 2.

77

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG