Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lo g a ​ b = 2 ; lo g b ​ c = 3 . Tính lo g c ​ a

Cho . Tính 

R. Roboteacher29

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

lo g c ​ a = lo g c ​ b . lo g b ​ a = lo g b ​ c 1 ​ . lo g a ​ b 1 ​ = 2 1 ​ . 3 1 ​ = 6 1 ​

1

Câu hỏi tương tự

Đặta=ln3, b=ln5. Tinh I = ln 4 3 ​ + ln 5 4 ​ + ln 6 5 ​ + ... + ln 125 124 ​ theo a và b.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG