Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho n ∈ Z + . Tính d = g c d ( ( 2 n 1 ​ ) , ( 2 n 3 ​ ) , ... , ( 2 n 2 n − 1 ​ ) )

Cho . Tính  

V. Ngân

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Rõ ràng d ∣ ( 2 n 2 i + 1 ​ ) , ∀ i nên một cách tự nhiên ta sec cố gắng tìm một biểu thứ có thể tính cụ thể mà tận dụng được quan sát trên mà dễ được nghĩ đến nhất sẽ là tổng tất cả các phần tử, hoặc là hiệu 2 phần tử nào đó. Trong bài toán này thì tính tổng tất cả các phần tử thì sẽ được Mà d ∣ i = 0 ∑ n − 1 ​ ( 2 n 2 i + 1 ​ ) , nên d = 2 m v ớ i m ∈ Z . Giờ ta chỉ cần tìm m lớn nhất sao cho 2 m ∣ ( 2 n 2 i + 1 ​ ) . Do 2 m ∣ ( 2 n 1 ​ ) , nên 2 m ∣ 2 n nên m ≤ u p ​ ( n ) + 1 . Việc còn lại là chỉ ra rằng m = u p ​ ( n ) + 1 thỏa mãn. Thật vậy, do 2 m ∣ 2 n và 2 i + 1 là số lẻ. Vậy nên ta được d = 2 v p ​ ( n ) + 1 .

Rõ ràng  nên một cách tự nhiên ta sec cố gắng tìm một biểu thứ có thể tính cụ thể mà tận dụng được quan sát trên mà dễ được nghĩ đến nhất sẽ là tổng tất cả các phần tử, hoặc là hiệu 2 phần tử nào đó. Trong bài toán này thì tính tổng tất cả các phần tử thì sẽ được

Mà , nên . Giờ ta chỉ cần tìm m lớn nhất sao cho . Do , nên  nên . Việc còn lại là chỉ ra rằng  thỏa mãn. Thật vậy,

 

do  và  là số lẻ. Vậy nên ta được .

1

Câu hỏi tương tự

Cho bảy số nguyên dương đôi một khác nhau và tổng của chúng bằng 100. Chứng minh rằng tồn tại ít nhà ba sốcó tổng không nhỏ hơn 50.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG