Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho . Tính theo và ta được

Cho log subscript 2 5 equals a semicolon space log subscript 3 5 equals b. Tính log subscript 6 1080 theo a và b ta được

  1. fraction numerator a b plus 1 over denominator a plus b end fraction

  2. fraction numerator 2 a plus 2 b plus a b over denominator a plus b end fraction

  3. fraction numerator 3 a plus 3 b plus a b over denominator a plus b end fraction

  4. fraction numerator 2 a minus 2 b plus a b over denominator a plus b end fraction

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích


1

Câu hỏi tương tự

Đặt lo g 2 ​ 3 = a ; lo g 2 ​ 5 = b . Hãy biểu diễn lo g 3 ​ 240 theo a và b.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG