Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho f ( x ) + 4 x f ( x 2 ) = 3 x . Tính tích phân I = ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x

Cho . Tính tích phân 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

N e ^ ˊ u ∫ 0 2 ​ f ( x ) d x = 10 t h ı ˋ ∫ 0 2 ​ [ f ( x ) − 2 ] d x b a ˘ ˋ n g

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG