Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ∫ − 2 1 ​ f ( x ) d x = 3. Tính tích phân I = ∫ − 2 1 ​ [ 2 f ( x ) − 1 ] d x

Cho  Tính tích phân 

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hướng dẫn giải Chọn đáp án B

Hướng dẫn giải 

Chọn đáp án B

1

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm sau I 8 ​ = ∫ ( 2 − 2 x ) 5 d x ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG