Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho . Tính S=x+y

Cho open parentheses x plus square root of x squared plus 2007 end root close parentheses open parentheses y plus square root of y squared plus 2007 end root close parentheses equals 2007 .

Tính S=x+y

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

a. Chứng minh phương trình (n+1)x 2 + 2x - n(n+2)(n+3) = 0 luôn có nghiệm hữu tỉ với mọi số n nguyên. b. Gọi x 1 , x 2 là nghiệm của phương trình x 2 + 2009x + 1 = 0 x 3 , x 4 là nghiệm của phươ...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG