Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x = 3 , ∫ 0 1 ​ g ( x ) d x = − 2 .Tính giá trị của biểu thức I = ∫ 0 1 ​ [ 2 f ( x ) − 3 g ( x ) ] d x

Cho . Tính giá trị của biểu thức 

  1. 12

  2. 9

  3. 6

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Phương pháp Sử dụng tính chất của tích phân: ∫ a b ​ [ f ( x ) ± g ( x ) ] d x = ∫ a b ​ f ( x ) d x ± ∫ a b ​ g ( x ) d x k ∫ a b ​ f ( x ) d x = ∫ a b ​ k f ( x ) d x Cách giải: Ta có: I = ∫ 0 1 ​ [ 2 f ( x ) − 3 g ( x ) ] d x = 2 ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x − 3 ∫ 0 1 ​ g ( x ) d x = 2.3 − 3. ( − 2 ) = 12

Đáp án A

Phương pháp
Sử dụng tính chất của tích phân:

Cách giải:
Ta có: 
 

1

Câu hỏi tương tự

Một khối trụ bán kính đáy là a 3 ​ ,chiều cao là 2 a 3 ​ .Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp khối trụ.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG