Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lo g a ​ x = 3 , lo g b ​ x = 4 . Tính giá trị biểu thức P = lo g ab ​ x

Cho . Tính giá trị biểu thức 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có: P = lo g ab ​ x = lo g x ​ ab 1 ​ = lo g x ​ a + lo g x ​ b 1 ​ = lo g a ​ x 1 ​ + lo g b ​ x 1 ​ 1 ​ = 3 1 ​ + 4 1 ​ 1 ​ = 7 12 ​ .

Chọn C

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f liên tục trên R và số thực dương .Trong các khẳng định sau, khẳng định nào luôn đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG