Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho . Tính giá trị biểu thức y

Cho  x equals fraction numerator 1 over denominator cube root of 4 minus square root of 15 end root end fraction plus cube root of 4 minus square root of 15 end root.Tính giá trị biểu thức yequals x cubed minus 3 x plus 1987

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai đường thẳng(d 1 ): y = 2x và(d 2 ): y = (m - 1)x = 2; với m làtham số. Đường thẳng(d 1 ) song song với đường thẳng(d 2 ) khi: A. m = -3 B. m = 4 C. m = 2 D. m = 3

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG