Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho Tính giá trị biểu thức T=2(20m+6n) 2 -38

Cho m equals cube root of square root of 3 plus 2 square root of 2 end root minus square root of 3 minus 2 square root of 2 minus end root 1 end root n equals cube root of square root of 17 plus 12 square root of 2 end root plus square root of 17 minus 12 square root of 2 end root plus 2 end root
Tính giá trị biểu thức T=2(20m+6n)2-38

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm ba số nguyên tố mà tích của chúng bằng năm lần tổng của chúng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG