Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho s in x + cos x = 5 1 ​ . Tính P = ∣ sin x − cos x ∣ .

Cho . Tính .

R. Roboteacher124

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

s in x + cos x = 5 1 ​ ⇔ sin 2 x + 2 sin x cos x + cos 2 x = 25 1 ​ ⇔ 1 + 2 sin x cos x = 25 1 ​ ⇔ 2 sin x cos x = 25 − 24 ​ P = ∣ sin x − cos x ∣ ⇔ P 2 = sin 2 x − 2 sin x cos x + cos 2 x = 1 − 2 sin x cos x = 1 − ( 25 − 24 ​ ) = 25 49 ​ ⇒ P = 25 49 ​ ​ = 5 7 ​

3

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trình: 2tanx + cotx= 3 ​ + sin 2 x 2 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG