Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ∫ 0 1 ​ ( 3 x + 1 ) f ′ ( x ) d x = 2019 , 4 f ( 1 ) − f ( 0 ) = 2020 . Tính ∫ 0 3 1 ​ ​ f ( 3 x ) d x .

Cho . Tính .
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: ∫ 0 1 ​ ( 3 x + 1 ) f ′ ( x ) d x = 2019 ⇔ ∫ 0 1 ​ ( 3 x + 1 ) d ( f ( x )) = 2019 ⇔ 4 f ( 1 ) − f ( 0 ) − 3 ∫ 0 1 ​ f ( x ) = 2019 ⇔ 2020 − 3 ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x = 2019 ⇔ ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x = 3 1 ​ ( 1 )

Ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Cho △ABC c ó A(;-3;0),B(1;-6;4),C(13;-3;0) . T ì m b á n k í nh d ư rng tr ò n n ộ i ti ế p △ABC .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG