Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lo g a ​ b = 2 ; lo g a ​ c = 3 . Tính Q = lo g a ​ ( b 3 c ) .

Cho . Tính .

R. Roboteacher29

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Q = lo g a ​ ( b 3 c ) = lo g a ​ b 3 + lo g a ​ c = 3 lo g a ​ b + lo g a ​ c = 3.2 + 3 = 9

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị của lo g a 1 ​ ​ 3 a 7 ​ (với a>0,a≠1 )bằng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG