Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ∫ − 1 0 ​ x . 3 x + 1 ​ d x = b − a ​ . Tổng của a và b là

Cho  . Tổng của a và b là

  1. 35

  2. 27

  3. 25

  4. 37

R. Roboteacher127

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

u = 3 x + 1 ​ ⇒ x = u 3 − 1 d x = 3 u 2 d u ⇒ d u = 3 u 2 d x ​ ⇒ ∫ 0 1 ​ ( u 3 − 1 ) . u .3 u 2 d u = ∫ 0 1 ​ ( u 3 − 1 ) .3 u 3 d u = ( 7 3. u 7 ​ − 3. 4 u 4 ​ ) ∣ ∣ ​ 0 1 ​ = 7 3 ​ − 4 3 ​ = 28 − 9 ​ ⇒ a = 9 , b = 28 ⇒ a + b = 37

1

Câu hỏi tương tự

Tìmnguyên hàm I = ∫ e 2 x cos 3 x d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG