Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho Tìm tất cả các giá trị nguyên của sao cho là một số nguyên.

Cho A equals fraction numerator 1 over denominator square root of 4 x squared plus 4 x plus 1 end root end fraction space v à space B equals fraction numerator 2 x minus 2 over denominator square root of x squared minus 2 x plus 1 end root end fraction

Tìm tất cả các giá trị nguyên của sao choC equals fraction numerator 2 A plus B over denominator 3 end fraction là một số nguyên.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện xác định: x 1 (do x nguyên). Dễ thấy Nếu x > 1 . Khi đó Suy ra 0 < C 1 , hay C không thể là số nguyên với x>1. Nếu . Khi đó: x = 0 (vì x nguyên) và C = 0 . Vậy x = 0 là một giá trị cần tìm suy ra

Điều kiện xác định: x not equal to 1 (do x nguyên). 
Dễ thấy 
 Nếu x > 1. Khi đó
 
Suy ra 0 < C 1, hay C không thể là số nguyên với x>1.
Nếu negative 1 half space less than x space less than 1
Khi đó: x = 0 (vì x nguyên) và C = 0. Vậy x = 0 là một giá trị cần tìm

 

suy ra

 

1

Câu hỏi tương tự

a/ Cho a + b = 2.T ìm giá trị nhỏ nhất của A = a 2 + b 2 b/ Cho x +2y = 8 . T ìm giá trị lớn nhất của B=xy

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG