Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho { a + b = 2 a , b ≥ 0 ​ Tìm miny, y= a 2007 + b 2007

Cho  Tìm miny, y=

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo bất đẳng thức Bunhiacopski: ⇒ y ≥ 2 + 2005 ( a + b ) = 2 a 2007 = [ 1 + ( a − 1 ) ] 2007 ≥ 1 + 2007 ( a − 1 ) + b 2007 = [ 1 + ( b − 1 ) ] 2007 ≥ 1 + 2007 ( b − 1 ) ​ Dấu "=" ⇔ a = b = 1 Vậy Miny=2

Theo bất đẳng thức Bunhiacopski:

Dấu "=" 

Vậy Miny=2

1

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trình x(2+x)− x 2 +8x<5x+20

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG