Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho . Tìm GTLN, GTNN của biểu thức

Cho x comma y comma z element of open square brackets 1 semicolon 3 close square brackets colon x plus y plus 2 z equals 6. Tìm GTLN, GTNN của biểu thức P equals x cubed plus y cubed plus 5 z cubed

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Nếu thì bất đẳng thức nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG