Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a + 2 b = 3 .Tìm giá trị nhỏ nhất của P = ( a − 1 ) 2 + ( b − 1 ) 2

Cho . Tìm giá trị nhỏ nhất của 

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a + 2 b = 3 ⇔ a = 3 − 2 b P = ( a − 1 ) 2 + ( b − 1 ) 2 = ( 2 − 2 b ) 2 + ( b − 1 ) 2 = 4 ( b − 1 ) 2 + ( b − 1 ) 2 = 5 ( b − 1 ) 2 ≥ 0 D a ^ ˊ u " = " ⇔ a = b = 1

1

Câu hỏi tương tự

Cho p(x), q(x) ∈ Z [ x ] . Ta kí hiệu p ( x ) ≡ q ( x ) mod 2, nếu tất cả các hệ số của đa thức p(x)-q(x) đều là số chẵn. Xét dãy đa thức P n ​ ( x ) được xác định bởi P 1 ​ ( x ) = P 2 ​ ( x ) = 1...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG