Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : N = a + b.

 Cho a cubed plus b cubed equals 2Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : N = a + b.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

. Đặt a = 1 + x Suy ra : b ≤ 1 – x. Ta lại có a = 1 + x, nên : a + b ≤ 1 + x + 1 – x = 2. Với a = 1, b = 1 thì và a + b = 2. Vậy max N = 2 khi a = b = 1.

. Đặt a = 1 + x
rightwards double arrow b cubed equals 2 minus a cubed equals 2 minus open parentheses 1 plus x close parentheses cubed equals 1 minus 3 x minus 3 x squared minus x cubed less or equal than 1 minus 3 x plus 3 x squared minus x cubed equals open parentheses 1 minus x close parentheses cubed
 
Suy ra : b ≤ 1 – x. Ta lại có a = 1 + x, nên :
a + b ≤ 1 + x + 1 – x = 2.
Với a = 1, b = 1 thì a cubed plus b cubed equals 2  và a + b = 2. Vậy max N = 2 khi a = b = 1.

1

Câu hỏi tương tự

Tháng giêng hai tổ sản xuất được 900 chi tiết máy; tháng hai do cải tiến kỹ thuật tổ I vượt mức 15% và tổ II vượt mức 10% so với tháng giêng, vì vậy hai tổ đã sản xuất được 1010 chi tiết máy. Hỏi t...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG