Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tử diện đều ABCD cạnh bằng a. Xét hình nón có đỉnh là A và đáy là đường tròn nội tiếp tam giác BCD. Gọi V1và V2 lần lượt là thể tích của tứ diện ABCD và khối nón. Tính tỉ số k = V 2 V 1 ​

Cho tử diện đều ABCD cạnh bằng a. Xét hình nón có đỉnh là A và đáy là đường tròn nội tiếp tam giác BCD. Gọi V1 và V2 lần lượt là thể tích của tứ diện ABCD và khối nón. Tính tỉ số k =

R. Roboctvx82

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

BC = 2 a 3 ​ ​ ; OM = 3 1 ​ BM = 6 a 3 ​ ​ ; BO = 3 2 ​ BM = 2 a 3 ​ ​ Thể tíchcủa tứ diện ABCD là: V 1 ​ = 3 1 ​ S BC D ​ . A O Thể tích của khối nón là: V 2 ​ = 3 1 ​ O M 2 A O Vậy k = V 2 V 1 ​ = S BC D ​ π . OM 2 ​ = 4 a 2 3 ​ ​ π ( 6 a 3 ​ ​ ) 2 ​ = 3 3 ​ π ​

 

Thể tích của tứ diện ABCD là: 

Thể tích của khối nón là: 

Vậy 

 

 

5

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ lục giác đều ABCDEF. A'B'C’D'E’F’cạnh đáy bằng a, chiều cao bằng h. Tính thể tích khối trụ ngoại tiếp hình lăng trụ .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG