Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện đều ABCD cạnh bằng a. Khoảng cách d giữa hai đường thẳng AD và BC là: A. B. C. D.

Cho tứ diện đều ABCD cạnh bằng a. Khoảng cách d giữa hai đường thẳng AD và BC là:

A. d equals fraction numerator a square root of 3 over denominator 2 end fraction

B. d equals fraction numerator a square root of 2 over denominator 2 end fraction

C. d equals fraction numerator a square root of 2 over denominator 3 end fraction

D. d equals fraction numerator a square root of 3 over denominator 3 end fraction

  1. d equals fraction numerator a square root of 3 over denominator 2 end fraction

  2. d equals fraction numerator a square root of 2 over denominator 2 end fraction

  3. d equals fraction numerator a square root of 2 over denominator 3 end fraction

  4. d equals fraction numerator a square root of 3 over denominator 3 end fraction

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B.

Đáp án đúng là B. d equals fraction numerator a square root of 2 over denominator 2 end fraction

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng ( − ∞ ; + ∞ ) ?

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG