Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Tìm tập hợp các điểm M của không gian sao cho M A 2 + M B 2 + M C 2 + M D 2 = k 2 với k là một hằng số dương.

Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Tìm tập hợp các điểm M của không gian sao cho  với k là một hằng số dương.

 

R. Roboctvx95

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi G là trọng tâm của tứ diện đều ABCD, ta có: M A = MG + G A ⇒ M A 2 = M A 2 = MG 2 + G A 2 + 2 M A . G A (1) tương tự: M B 2 = MB 2 = MG 2 + GB 2 + 2 MG . GB (2) M C 2 = MC 2 = MG 2 + GC 2 + 2 MG . GC (3) M D 2 = M D 2 = MG 2 + G D 2 + 2 MG . G D (4) Cộng (1), (2), (3), (4) và để ý rằng G A 2 = G A 2 = GB 2 = GC 2 = GC 2 = G D 2 . ta được M A 2 + M B 2 + M C 2 + M D 2 = 4 M G 2 + 4 G A 2 + MG . ( M A + MB + MC + M D ) ⇔ M A 2 + M B 2 + M C 2 + M D 2 = 4 M G 2 + 4 G A 2 , v ı ˋ M A + MB + MC + M D = 0 Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB, CD, trọng tâm G của tứ diện ABCD là trung điểm của IJ. Do ABCD là tứ diện đều nên ta dễ dàng chứng minh được IJ là đường vuông góc chung của AB, CD. Từ tam giác AIJ vuông tại I: I J 2 = A J 2 − A I 2 = ( 2 a 3 ​ ​ ) 2 − ( 2 a ​ ) 2 = 2 a 2 ​ Từ tam giác AIG vuông tại I: G A 2 = A I 2 − G I 2 = A I 2 + 4 I J 2 ​ = 4 a 2 ​ + 8 a 2 ​ = 8 3 a 2 ​ ⇒ M A 2 + M B 2 + M C 2 + M D 2 = 4 M G 2 + 2 3 a 2 ​ do đó M A 2 + M B 2 + M C 2 + M D 2 = k 2 khi và chỉ khi: 4 M G 2 + 2 3 a 2 ​ = k 2 ⇔ M G 2 = 8 2 k 2 − 3 a 2 ​ Nếu k 2 < 2 3 a 2 ​ , t h ı ˋ M G 2 < 0 , tập hợp các điểm M là ∅ Nếu k 2 = 2 3 a 2 ​ , t h ı ˋ MG = 0 ,tập hợp các điểm M là (G). Nếu k 2 > 2 3 a 2 ​ , t h ı ˋ MG = 4 2 ( 2 k 2 − 3 a 2 ) ​ ​ ,tập hợp các điểm M là mặt cầu tâm G với bán kính R = 4 2 ( 2 k 2 − 3 a 2 ) ​ ​

Gọi G là trọng tâm của tứ diện đều ABCD, ta có:

 (1)

tương tự:

  (2)

  (3)

   (4)

Cộng (1), (2), (3), (4) và để ý rằng . ta được 

Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB, CD, trọng tâm G của tứ diện ABCD là trung điểm của IJ.

Do ABCD là tứ diện đều nên ta dễ dàng chứng minh được IJ là đường vuông góc chung của AB, CD.

Từ tam giác AIJ vuông tại I: 

Từ tam giác AIG vuông tại I: 

do đó  khi và chỉ khi:

  • Nếu , tập hợp các điểm M là
  • Nếu , tập hợp các điểm M là (G).
  • Nếu , tập hợp các điểm M là mặt cầu tâm G với bán kính 

1

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có thể tích V. Gọi G là trong tâm tam giác A'B'C' , M là tâm của mặt bên ABB'A'. Tính thể tích của khối tứ diện GMBC theo V.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG