Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện đều ABCD có mặt cẩu nội tiếp là ( S 1 ​ ) và mặt cầu ngoại tiếp là ( S 2 ​ ) . Một hình lập phương ngoại tiếp ( S 2 ​ ) và nội tiếp trong mặt cầu ( S 3 ​ ) . Gọi r 1 ​ , r 2 ​ , r 3 ​ lần lượt là bán kính các mặt cầu ( S 1 ​ ) , ( S 2 ​ ) , ( S 3 ​ ) . Khẳng định nào sau đây là đúng?

Cho tứ diện đều ABCD có mặt cẩu nội tiếp là  và mặt cầu ngoại tiếp là . Một hình lập phương ngoại tiếp và nội tiếp trong mặt cầu . Gọi lần lượt là bán kính các mặt cầu . Khẳng định nào sau đây là đúng?

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Gọi O là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp, do tứ diện ABCD đều nên ( S 1 ​ ) và ( S 2 ​ ) đều là O. Đặt AB=a, gọi H là chân đường vuông góc hạ từ A xuống mặt phẳng (BCD) ta có: B H = 3 ​ a ​ ⇒ A H = 3 a 6 ​ ​ . Mặt khác hình lập phương ngoại tiếp ( S 2 ​ ) và nội tiếp trong mặt cầu ( S 3 ​ ) nên r 3 ​ r 2 ​ ​ = NP MP ​ = 3 ​ 1 ​

Đáp án C

Gọi O là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp, do tứ diện ABCD đều nên   và đều là O. Đặt AB=a , gọi H là chân đường vuông góc hạ từ A xuống mặt phẳng (BCD) ta có: 

.

Mặt khác hình lập phương ngoại tiếp  và nội tiếp trong mặt cầu nên 

1

Câu hỏi tương tự

Một vật chuyển động trên các cạnh hình vuông. Trên 2 cạnh đầu vật đã chuyển động với vận tốc 5 m/s, trên cạnh thứ 3 vật chuyển động với tốc độ 4 m/s, trên cạnh thứ 4 vật chuyển động với tốc độ 3 m/s. ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG