Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a . Gọi M là trung điểm của cạnh AD . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CM .

   Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Gọi là trung điểm của cạnh AD. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CM.

 

  

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho một hình trụ tròn xoay và một hình vuông ABCD cạnh a có hai đỉnh liên tiếp A, B nằm trên đường tròn đáy thứ nhất, hai đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy thứ hai của hình trụ đã cho. Mặt phẳng (A...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG