Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng 1, gọi M là trung điểm AD và N trên cạnh BC sao cho BN = 2 NC . Khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và CD là

Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng 1, gọi M là trung điểm AD và N trên cạnh BC sao cho . Khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và CD là
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Gọi H là trung điểm CD E, F lần lượt là điểm trên BD, BC sao cho BE = 3 1 ​ BC , BF = 3 1 ​ B D K là giao điểm của BH và EF. Kẻ GL vuông góc với AK { NP // C D NP ⊂ ( MNP ) ​ ⇒ C D // ( MNP ) { ( MNP ) // ( A EF ) B K = K G = G H ​ nên d ( G ; ( A EF ) ) = d ( ( A EF ) , ( MNP ) ) = d ( H , ( MNP ) ) d ( C D , ( MNP )) = d ( H , ( MNP )) = d ( G , ( A EF )) = G L Ta có GA là chiều cao của khối chóp đều nên G A = 3 6 ​ ​ G K = 3 1 ​ B H = 3 1 ​ . 2 3 ​ ​ = 6 3 ​ ​ Trong tam giác AGK vuông tại G có G L = G A 2 + G K 2 G A 2 . G K 2 ​ ​ = 9 6 ​ ​

Chọn B

Gọi H là trung điểm CD

E, F lần lượt là điểm trên BD, BC sao cho 

K là giao điểm của BH và EF. Kẻ GL vuông góc với AK

 nên 

Ta có GA là chiều cao của khối chóp đều nên 

Trong tam giác AGK vuông tại G có 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi K là trung điểm của SC. Mặt phẳng (P) qua AK và cắt các cạnh SB, SD lần lượt tại M và N. Đặt V 1 ​ = V S . A M K N ​ , V = V S . A BC D ​ . Tìm ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG