Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện O.ABC với OA,OB,OCđôi một vuông góc và O A = 3 a ; OB = OC = 2 a .Thể tích V của khối tứ diện đó là

Cho tứ diện O.ABC với OA,OB,OC đôi một vuông góc và . Thể tích V của khối tứ diện đó là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Thể tích khối tứ diệnO.ABC: V = 6 1 ​ O A ⋅ OB ⋅ OC = 6 3 a ⋅ 2 a ⋅ 2 a ​ = 2 a 3

Chọn C

Thể tích khối tứ diện O.ABC:

  

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối tứ diện ABCD. Nếu A B = a ; A C = b ; A D = c . Gọi M là trung điểm của BC thì:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG