Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện O.ABC với OA,OB,OCđôi một vuông góc và O A = 3 a ; OB = OC = 2 a .Thể tích V của khối tứ diện đó là

Cho tứ diện O.ABC với OA,OB,OC đôi một vuông góc và . Thể tích V của khối tứ diện đó là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Thể tích khối tứ diệnO.ABC: V = 6 1 ​ O A ⋅ OB ⋅ OC = 6 3 a ⋅ 2 a ⋅ 2 a ​ = 2 a 3

Chọn C

Thể tích khối tứ diện O.ABC:

  

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, H là tâm của đáy, I là trung điểm của đoạn SH, khoảng cách từ I đến mặt phẳng (SBC) bằng 2 a ​ và mặt phẳng (SBC)tạo với đáy (ABCD) góc α . Chứng minh thể tích khối c...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG