Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện MNQP có thể tích bằng x 3 . Hai cạnh đối MN=PQ=2x và MN, PQ tạo với nhau góc 30 o . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và PQ .

 Cho tứ diện MNQP  có thể tích bằng x3. Hai cạnh đối MN=PQ=2x và MN, PQ  tạo với nhau góc 30o. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và PQ.

  1. d(MN, PQ) = 3x

  2. d (MN, PQ) = x 

  3. d (MN, PQ) = x fraction numerator square root of 3 over denominator 3 end fraction

  4. d (MN, PQ) = x square root of 3

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.d (MN, PQ) =

ĐÁP ÁN D. d (MN, PQ) = x square root of 3 

5

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ: Bất phương trình có nghiệm khi và chỉ khi

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG