Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện . Gọi ; ; lần lượt là trung điểm của các cạnh ; ; . Tính tỉ số thể tích .

Cho tứ diện . Gọi ; ;  lần lượt là trung điểm của các cạnh ; ; . Tính tỉ số thể tích .

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: lần lượt là trung điểm các cạnh của hình chóp tam giác. Khi đó: V M I J K V M N P Q = M I M N . M J M P . M K M Q = 1 2 M N M N . 1 2 M P M P . 1 2 M Q M Q = 1 8 " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/efs2pSwbU4cUho1K9g2bZkjqElJJu4xcx1wGdX2laEWO9fE1TpxFmcTXaM6AI1OSk7tuLSQOfbzzmbgzTCD8HcN8xS5LRKIREnn2d8CS9bFP3BuKCgUCapxQ5cxvEMOu_SzwGKV2" style="width: 204.00px; height: 128.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="V subscript M I J K end subscript over V subscript M N P Q end subscript equals fraction numerator M I over denominator M N end fraction. fraction numerator M J over denominator M P end fraction. fraction numerator M K over denominator M Q end fraction equals fraction numerator begin display style 1 half end style M N over denominator M N end fraction. fraction numerator begin display style 1 half end style M P over denominator M P end fraction. fraction numerator begin display style 1 half end style M Q over denominator M Q end fraction equals 1 over 8"> . Vậy đáp án cần chọn là B.

Ta có:   lần lượt là trung điểm các cạnh  của hình chóp tam giác. Khi đó:

<math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mfrac><msub><mi>V</mi><mrow><mi>M</mi><mi>I</mi><mi>J</mi><mi>K</mi></mrow></msub><msub><mi>V</mi><mrow><mi>M</mi><mi>N</mi><mi>P</mi><mi>Q</mi></mrow></msub></mfrac><mo>=</mo><mfrac><mrow><mi>M</mi><mi>I</mi></mrow><mrow><mi>M</mi><mi>N</mi></mrow></mfrac><mo>.</mo><mfrac><mrow><mi>M</mi><mi>J</mi></mrow><mrow><mi>M</mi><mi>P</mi></mrow></mfrac><mo>.</mo><mfrac><mrow><mi>M</mi><mi>K</mi></mrow><mrow><mi>M</mi><mi>Q</mi></mrow></mfrac><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><mfrac><mrow><mstyle displaystyle="true"><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac></mstyle><mi>M</mi><mi>N</mi></mrow><mrow><mi>M</mi><mi>N</mi></mrow></mfrac><mo>.</mo><mfrac><mrow><mstyle displaystyle="true"><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac></mstyle><mi>M</mi><mi>P</mi></mrow><mrow><mi>M</mi><mi>P</mi></mrow></mfrac><mo>.</mo><mfrac><mrow><mstyle displaystyle="true"><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac></mstyle><mi>M</mi><mi>Q</mi></mrow><mrow><mi>M</mi><mi>Q</mi></mrow></mfrac><mo>=</mo><mfrac><mn>1</mn><mn>8</mn></mfrac></math>.

Vậy đáp án cần chọn là B.

1

Câu hỏi tương tự

Hình lăng trụ có thể có số cạnh là số nào sau đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG