Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện MNPQ . gỌI I ; J ; K lần lượt là trung điểm của các cạnh MN ; MP ; MQ . Gọi V 1 ​ là thể tích của M J I K và V 2 ​ là thể tích của MNPQ . . Tính tỉ số V 2 ​ V 1 ​ ​ .

Cho tứ diện  gỌI  lần lượt là trung điểm của các cạnh  Gọi  là thể tích của  và  là thể tích của . Tính tỉ số 

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hướng dẫn giải Chọn đáp án D

Hướng dẫn giải 

Chọn đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình { x 2 + 1 + y ( x + y ) = 4 y ( x 2 + 1 ) ( x + y − 2 ) = y ​ ( x , y ∈ R )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG