Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện ABCD và mặt phẳng (P). Gọi E là trung điểm tương ứng của các cạnh AB, F là trung điểm của CD, I là trung điểm của EF. Trênmặt phẳng (P) hãy tìm điểm M sao cho biểu thức: ∣ ∣ ​ M A + MB + MC + M D ∣ ∣ ​ có giá trị nhỏ nhất.

Cho tứ diện ABCD và mặt phẳng (P). Gọi E là trung điểm tương ứng của các cạnh AB, F là trung điểm của CD, I là trung điểm của EF. 

Trên mặt phẳng (P) hãy tìm điểm M sao cho biểu thức:

 có giá trị nhỏ nhất.

R. Robo.Ctvx35

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: M A + MB = 2 ME MC + M D = 2 MF Suy ra M A + MB + MC + M D = 2 ( ME + MF ) = 2 M I Do đó khi M ≡ I thì ∣ ∣ ​ M A + MB + MC + M D ∣ ∣ ​ có giá trị nhỏ nhất.

Ta có: 

           

Suy ra 

Do đó khi M I thì  có giá trị nhỏ nhất.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm mđể tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = 3 x + 4 ( m − 1 ) x + 2 ​ cắt đường thẳng 2x - 3y +5 = 0tại điểm có hoành độ bằng 2.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG