Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện ABCD và điểm G thỏa mãn (G gọi là trọng tâm của tứ diện). Gọi . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? A. B. C. D.

Cho tứ diện ABCD và điểm G thỏa mãn stack G A with rightwards arrow on top plus stack G B with rightwards arrow on top plus stack G C with rightwards arrow on top plus stack G D with rightwards arrow on top equals 0 with rightwards arrow on top (G gọi là trọng tâm của tứ diện). Gọi G subscript A equals G A intersection open parentheses B C D close parentheses. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. stack G A with rightwards arrow on top equals negative 3 stack G subscript A G with rightwards arrow on top

B. stack G A with rightwards arrow on top equals 4 stack G subscript A G with rightwards arrow on top

C. stack G A with rightwards arrow on top equals 3 stack G subscript A G with rightwards arrow on top

D. stack G A with rightwards arrow on top equals 2 stack G subscript A G with rightwards arrow on top

  1. stack G A with rightwards arrow on top equals negative 3 stack G subscript A G with rightwards arrow on top

  2. stack G A with rightwards arrow on top equals 4 stack G subscript A G with rightwards arrow on top

  3. stack G A with rightwards arrow on top equals 3 stack G subscript A G with rightwards arrow on top

  4. stack G A with rightwards arrow on top equals 2 stack G subscript A G with rightwards arrow on top

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là C.

Đáp án đúng là C. stack G A with rightwards arrow on top equals 3 stack G subscript A G with rightwards arrow on top

1

Câu hỏi tương tự

Cho các vector a ⇀ = ( 1 ; 2 ; 3 ) ; b ⇀ = ( − 2 ; 4 ; 1 ) ; c ⇀ = ( − 1 ; 3 ; 4 ) .Vector v ⇀ = 2 a ⇀ − 3 b ⇀ + 5 c ⇀ là:

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG