Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho t ư di ệ n ABCD v ớ i A(-3;2;0),B(-1;4;-2),C(0;1;-2),D(-3;-2;4) . L ậ p ph ươ ng trinh chinh tăc c ủ a d ườ ng cao v ẽ t ừ A c ủ a t ứ di ệ n ABCD .

Cho tư din ABCD vi A(-3;2;0),B(-1;4;-2),C(0;1;-2),D(-3;-2;4). Lp phương trinh chinh tăc ca dường cao v t A ca t din ABCD.

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đườ ng cao AH⊥mp(BCD)⇒AH c ó v é c t ơ ph á p tuy ể n u th ỏ a m ã n đ i ể u ki ệ n Chọn u = [ BC , BD ] = ( − 18 ; − 6 ; − 12 ) hay u 0 ​ ​ = ( 3 ; 1 ; 2 ) V ậ y ph ươ ng trinh c ủ a ch í nh t ắ c c ủ a AH l à 3 x + 3 ​ = 1 y − 2 ​ = 2 z ​

Đường cao AH⊥mp(BCD)⇒AH  có véc tơ pháp tuyn u  tha mãn điu kiopen curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell straight u with rightwards arrow on top perpendicular BC with rightwards arrow on top equals left parenthesis 1 semicolon minus 3 semicolon 0 right parenthesis end cell row cell straight u with rightwards arrow on top perpendicular BD with rightwards arrow on top equals left parenthesis negative 2 semicolon minus 6 semicolon 6 right parenthesis end cell end table close

Chọn  hay 

Vy phương trinh ca chính tc ca AH là 

1

Câu hỏi tương tự

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x 3 − x và đồ thị hàm số y = x − x 2

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG