Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện ABCD. Mặt phẳng ( α ) song song với AB và CD cắt các cạnh AD ; DB ; BC ; CA lần luợt tại M, N, P, Q. Gỉa sử M D M A ​ = 2 1 ​ mặt phẳng ( α ) chia khối tứ diện thành hai phần.Tỉ số thể tích V 2 ​ V 1 ​ ​ của hai khối đa diện ABMNPQ và CDMNPQbằng

Cho tứ diện ABCD. Mặt phẳng  song song với AB và CD cắt các cạnh  lần luợt tại M, N, P, Q. Gỉa sử  mặt phẳng  chia khối tứ diện thành hai phần.Tỉ số thể tích  của hai khối đa diện ABMNPQ và CDMNPQ bằng

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

4

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ tam giác đều A B C . A ' B ' C ' " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/ZHIlEYuIfIMW7GeBBuUGw_CdAGx_eGKGl0zSO3DtrSWwsx45qt4Nfm-OjW96EWDnYK2yG5wfnvjnEG-cSoyZPiN53k4Hnv_CWCUC76gSBRZqd...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG