Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện ABCD,Enằm trên đoạn BCsao cho BC=3EC, Flà điểm nằm trên BDsao cho CD=3DF. Gọi Glà giao điểm của BFvà DE. Giao tuyến của hai mặt phẳng (ACG)và (ABD)là

Cho tứ diện ABCD,E nằm trên đoạn BC sao cho BC=3EC, F là điểm nằm trên BD sao cho CD=3DF . Gọi G là giao điểm của BF và DE . Giao tuyến của hai mặt phẳng (ACG) và (ABD) là

  1. AH trong đó H thuộc BD sao cho top enclose B H end enclose equals negative 4 top enclose H D end enclose 

  2. AH trong đó H thuộc BD sao cho top enclose B H end enclose equals 1 fourth top enclose H D end enclose 

  3. AH trong đó H thuộc BD sao cho top enclose B H end enclose equals 4 top enclose H D end enclose 

  4. AH trong đó H thuộc BD sao cho top enclose B H end enclose equals negative 1 fourth top enclose H D end enclose 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. AH trong đó H thuộc BD sao cho

ĐÁP ÁN A.  AH trong đó H thuộc BD sao cho top enclose B H end enclose equals negative 4 top enclose H D end enclose  

3

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S ABCD . có đáy ABCD là hình bình hành tâm O . Gọi M là trung điểm SC , G là trọng tâm (SAB) . a) Tìm giao tuyến của (SAC ) và (SBD ) b) Tìm giao tuyến của (SAB ) và ( SCD) c) Tìm gia...

15

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG