Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện ABCD,Enằm trên đoạn BCsao cho BC=3EC, Flà điểm nằm trên BDsao cho CD=3DF. Gọi Glà giao điểm của BFvà DE. Giao tuyến của hai mặt phẳng (ACG)và (ABD)là

Cho tứ diện ABCD,E nằm trên đoạn BC sao cho BC=3EC, F là điểm nằm trên BD sao cho CD=3DF . Gọi G là giao điểm của BF và DE . Giao tuyến của hai mặt phẳng (ACG) và (ABD) là

  1. AH trong đó H thuộc BD sao cho top enclose B H end enclose equals negative 4 top enclose H D end enclose 

  2. AH trong đó H thuộc BD sao cho top enclose B H end enclose equals 1 fourth top enclose H D end enclose 

  3. AH trong đó H thuộc BD sao cho top enclose B H end enclose equals 4 top enclose H D end enclose 

  4. AH trong đó H thuộc BD sao cho top enclose B H end enclose equals negative 1 fourth top enclose H D end enclose 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. AH trong đó H thuộc BD sao cho

ĐÁP ÁN A.  AH trong đó H thuộc BD sao cho top enclose B H end enclose equals negative 4 top enclose H D end enclose  

3

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của BC, CD. a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SBD) và (SMN). b) Gọi P là trung điểm của SA. Tìm thiết diện c...

10

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG