Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện ABCD có A B = 2 a , A C = 3 a , A D = 4 a , B A C = C A D = D A B = 6 0 ∘ . Thể tích khối tứ diện ABCD bằng

Cho tứ diện ABCD có . Thể tích khối tứ diện ABCD bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Trên các cạnh AC,AD lần lượt lấy các điểm E,F sao cho A E = A F = 2 a ⇒ A BEF là tứ diện đều cạnh 2a Gọi H là trọng tâm của △ BEF ⇒ B H = 3 2 a 3 ​ ​ ⇒ A H = A B 2 − B H 2 ​ = 3 2 a 6 ​ ​ ⇒ V A BEF ​ = 3 1 ​ A H . S BEF ​ = 3 1 ​ . 3 2 a 6 ​ ​ . a 2 3 ​ = 3 2 2 ​ a 3 ​ Vì V A BEF ​ V A BC D ​ ​ = A B A B ​ . A E A C ​ . A F A D ​ = 2 3 ​ . A = 3 ⇒ V A BC D ​ = 2 2 ​ a 3

Trên các cạnh AC,AD lần lượt lấy các điểm E,F sao cho  là tứ diện đều cạnh 2a

Gọi H là trọng tâm của 

Vì 

5

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi K là trung điểm của SC. Mặt phẳng (P) qua AK và cắt các cạnh SB, SD lần lượt tại M và N. Đặt V 1 ​ = V S . A M K N ​ , V = V S . A BC D ​ . Tìm ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG