Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện ABCD có A B = C D = 5 ​ , A C = B D = 10 ​ , A D = BC = 13 ​ Tính thể tích tứ diện đã cho

Cho tứ diện ABCD có   Tính thể tích tứ diện đã cho

  1. 4

  2. 2

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là D.

Đáp án đúng là D.

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số y = x + 1 2 x + 5 ​ có bao nhiêu điểm cực trị ?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG