Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện ABCD có , AB = CD = 6 ; M là điểm thuộc cạnh BC sao cho MC = xBC (0 < x < 1 ) . Mặt phẳng (P) song song với AB và CD lần lượt cắt BC , AC , AD , BD tại M , N, P , Q . Diện tích lớn nhất của tứ giác MNPQ là:

Cho tứ diện ABCDA B perpendicular C D , AB = CD = 6 ; M là điểm thuộc cạnh BC sao cho MC = xBC (0 < x < 1 ) . Mặt phẳng (P) song song với AB và CD lần lượt cắt BC , AC , AD, BD tại M, N, P , Q .  Diện tích lớn nhất của tứ giác MNPQ là:

  1. 9

  2. 6

  3. 10

  4. 12

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Chọn A

Lời giải 
Chọn A 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đạo hàm với mọi .Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số có 5 điểm cực trị?

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG