Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tứ diện ABCD có A(1,2,3);B(0,0,3);C(0,2,0);D(1,0,0). Tìm tập hợp các điểm M thỏa mãn | ∣ ∣ ​ AM + BM + CM + DM ∣ ∣ ​ = 8

Cho tứ diện ABCD có A(1,2,3);B(0,0,3);C(0,2,0);D(1,0,0). Tìm tập hợp các điểm M thỏa mãn |

  1. Mặt cầu:

  2. Mặt cầu:

  3. Mặt phẳng: x+2y+3z-6=0

  4. Mặt phẳng: 3x+2y+z+6=0

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Viết ph ươ ng tr ì nh tham s ố v à ph ươ ng trinh t ổ ng qu á t c ủ a đườ ng th ã ng trong c á c tr ườ ng h ợ p sau: 1,điqua đ i ể m A(2;0;-1) v á c ó vect ơ chi ph ươ ng a=(-1;3;5) . 2,đ i qua 2 di...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG