Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tích phân I = ∫ 0 1 ​ 4 − x 2 ​ d x ​ .. Nếu đổi biến số x = 2 sin t , t ∈ ( − 2 π ​ ; 2 π ​ ) thì:

Cho tích phân . . Nếu đổi biến số  thì:

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hướng dẫn giải Chọn đáp án A

Hướng dẫn giải 

Chọn đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 3 − 3 x 2 + 4 ( 1 ) 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1). 2. Gọi d là đường thẳng đi qua điểm A(3; 4) và có hệ số góc là m. Tìm m để đường thẳng d cắt đồ th...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG