Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho T = -9x 2 + 6x – 5. Chọn khẳng định đúng A. T < -4 B. T ≥ -4 C. T > -4 D.T ≤ -4

 Cho T = -9x2 + 6x – 5. Chọn khẳng định đúng

A. T < -4    

B. T ≥ -4    

C. T > -4    

D.T ≤ -4

  1. T < -4     

  2. T ≥ -4     

  3. T > -4     

  4. T ≤ -4 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có T = -9x 2 + 6x – 5 = -9x 2 + 6x – 1 – 4 = -4 – (9x 2 – 6x + 1) = -4 – (3x – 1) 2 Nhận thấy –(3x – 1) 2 ≤ 0 ⇒ -4 – (3x – 1) 2 ≤ -4, Ɐx hay T ≤ -4 Đáp án cần chọn là: D. T ≤ -4

Lời giải

Ta có T = -9x2 + 6x – 5 = -9x2 + 6x – 1 – 4

          = -4 – (9x2 – 6x + 1) = -4 – (3x – 1)2

Nhận thấy –(3x – 1)2 ≤ 0 ⇒ -4 – (3x – 1)2 ≤ -4, Ɐx hay T ≤ -4

Đáp án cần chọn là: D. T ≤ -4  

1

Câu hỏi tương tự

Khai triển biểu thức ( 2 − x ) 2 được kết quả bằng

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG