Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số thực x thỏa mãn (a,b,c là các số thực dương). Hãy biểu diễn x theo a, b, c.

Cho số thực x thỏa mãn log x equals 1 half log 3 a minus 2 log b plus 3 log square root of c (a,b,c là các số thực dương). Hãy biểu diễn x theo a, b, c.

  1. x equals fraction numerator c cubed square root of 3 a end root over denominator b squared end fraction

  2. x equals fraction numerator square root of 3 a end root over denominator b squared c cubed end fraction

  3. x equals fraction numerator square root of 3 a c end root over denominator b squared end fraction

  4. x equals fraction numerator square root of 3 a c cubed end root over denominator b squared end fraction

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có :

Ta có :

1

Câu hỏi tương tự

Cho các số thực x,y thỏa mãn Giá trị nhỏ nhất của biểu thức bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG