Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số thực . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Cho số thực a greater or equal than 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A equals a plus 1 over a squared

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG