Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số thực a>0,a≠1. Biểu thức C= 4 l o g 2 ​ b + l o g 2 ​ a rút gọn bằng:

Cho số thực a>0,a≠1. Biểu thức C= rút gọn bằng:

R. Roboteacher15

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C= 4 l o g 2 ​ b + l o g 2 ​ a = ( 2 l o g 2 ​ b ) 2 + l o g 2 ​ a = b 2 + l o g 2 ​ a

C=

1

Câu hỏi tương tự

Cho t í ch ph ân I n ​ = ∫ 0 4 π ​ ​ + 3 m ux tg n x d x (n l à s ố nguy ê n d ươ ng b ắ t k ỳ) a, Tính I n ​ khi n = 2 b, Ch ứ ng minh r ằ ng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG