Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số thực a > 0 và a  = 1 . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

Cho số thực  và . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

  1.  và 

  2.  có nghĩa với 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Với số thực a > 0 v a ˋ a  = 1 , ta có +) lo g a ​ ( x y ) = lo g a ​ x + lo g a ​ y , ( ∀ x , y > 0 ) +) lo g a ​ x n = n lo g a ​ x , ( x > 0 , n  = 0 ) +) lo g a ​ 1 = 0 và lo g a ​ a = 1 +) lo g a ​ x có nghĩa với x > 0 Vậy mệnh đề đúng là: lo g a ​ x n = n lo g a ​ x , ( x > 0 , n  = 0 )

Với số thực , ta có

+)

+)

+)

+) có nghĩa với 

Vậy mệnh đề đúng là: 

3

Câu hỏi tương tự

Xét các số thực thỏa mãn . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG