Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số tự nhiên n thỏa mãn C n 0 ​ + C n 1 ​ + C n 2 ​ = 11 .Số hạng chứa x 7 trong khai triển ( x 3 − x 2 1 ​ ) n bằng

Cho số tự nhiên n thỏa mãn . Số hạng chứa  trong khai triển  bằng

  1. -4.

  2. .

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Với n n ≥ 2 , n ∈ N ∗ ta có: C n 0 ​ + C n 1 ​ + C n 2 ​ = 11 0 ! . ( n − 0 )! n ! ​ + 1 ! . ( n − 1 )! n ! ​ + 2 ! . ( n − 2 )! n ! ​ = 11 ⇔ n + 2 n ( n − 1 ) ​ = 10 ⇔ n 2 + n − 20 ⇔ [ n = − 5 n = 4 ​ → n = 4 ( ∗ ) n=4 ⇒ ( x 3 − x 2 1 ​ ) n = ( x 3 − x 2 1 ​ ) 4 ( x 3 − x 2 1 ​ ) 4 = k = 0 ∑ 4 ​ C 4 k ​ . ( x 3 ) 4 − k . ( x 2 ) k ( − 1 ) k ​ = k = 0 ∑ 4 ​ ( − 1 ) k . C 4 k ​ . x 12 − 5 k ( 0 ≤ k ≤ 4 , k ∈ N ) Số hạng tổng quát ( − 1 ) k C 4 k ​ . x 12 − 5 k Phải có x 12 − 5 k = x 7 ⇒ 12 − 5 k = 7 ⇔ k = 1. Số hạng chứa x 7 trong khai triển là: ( − 1 ) 1 C 4 1 ​ . x 7 = − 4 x 7 .

Với n ta có:

n=4

Số hạng tổng quát 

Phải có 

Số hạng chứa x7 trong khai triển là: 

 

1

Câu hỏi tương tự

Tỷ lệ tăng dân số hàng năm của Việt Nam là 1,07%. Năm 2016, dân số của Việt Nam là 93.422.000 người. Hỏi với tỷ lệ tăng dân số như vậy thì năm 2026 dân số Việt Nam gần với kết quả nào nhất?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG