Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức z thỏa mãn . Tập hợpsố phức zlà:

Cho số phức z thỏa mãn open vertical bar fraction numerator z plus 2 minus 5 i over denominator z minus 3 plus 2 i end fraction close vertical bar equals 1. Tập hợp số phức z là:

  1. Đường thẳng có dạng 5x-3ỵ-8 = 0
     

  2. Đường thẳng có dạng 5x- 3y+8 = 0.
     

  3. Đường tròn có dạng (x-2)2 + (y + 5)2 = 1

  4. Đường tròn có dạng (x-2)2 +(y+1)2 = 4

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho sốphức z thỏa mãn ∣ 2 z + 1 − 3 i ∣ = 2 ​ . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức T= ∣ z − 1 ∣ + 3 ∣ z + 1 − 2 i ∣

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG